Fosen Yard has entered into a contract with Fjordline

Fosen Yard has entered into a contract with Fjordline to replace the main engines on the car and passenger ferries “Stavangerfjord” and Bergensfjord”.

Both vessels are built at Fosen, respectively NB 87 & 88, and delivered to Fjordline in 2013/2014, then with LNG-powered engines from Rolls Royce, considered to be the most future-oriented and environmentally friendly solution at the time. But Russia’s invasion of Ukraine has led to an energy crisis where the price of LNG has increased tenfold just since last summer and Fjordline felt compelled to take action to ensure profitability on the routes they serve.

After considering many options to achieve sustainable operation in the long term, Fjordline ended up replacing the existing engines with new ones from Wärtsilä, which can use both LNG and marine gas oil (MGO) as fuel. This will lead to much better control of expenses and provide great flexibility when the price of LNG normalizes.

“Stavangerfjord” and Bergensfjord” operate on Bergen-Stavanger-Hirtshals and Langesund-Hirtshals and will be taken out of these routes early in the new year, in order to resume them before the 2023 summer season.

Fosen Yard har inngått kontrakt med Fjordline om å bytte ut hovedmotorene på bil- og passasjerfergene «Stavangerfjord» og Bergensfjord».

Begge fartøyene er bygget på Fosen som hhv. NB 87 & 88, og levert til reder i 2013/2014, da med LNG-drevne motorer fra Rolls Royce, som var ansett for å være den mest fremtidsrettede og miljøvennlige løsningen på den tiden. Men Russlands invasjon av Ukraina har medført en energikrise hvor prisen på LNG har tidoblet seg bare siden i fjor sommer og rederiet så seg nødt til å ta grep for å sikre lønnsomhet på rutene de betjener.

Etter å ha vurdert mange alternativer for å oppnå bærekraftig drift på lang sikt, endte rederiet på å bytte ut de eksisterende motorene med nye fra Wärtsilä, som kan benytte både LNG og marin gassolje (MGO) som drivstoff. Dette vil medføre mye bedre kontroll med utgiftene og gi stor fleksibilitet når prisen på LNG normaliserer seg.

«Stavangerfjord» og Bergensfjord» trafikkerer strekningene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Langesund-Hirtshals og vil bli tatt ut av disse rutene tidlig på nyåret, slik at de kan gjenoppta dem før sommersesongen 2023.